Ochrana osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů:

Vaše údaje jsou zpracovávány v souladu s platnou legislativou. Osobní údaje zpracováváme výhradně se souhlasem klienta. Je pouze na jeho svobodném rozhodnutí, zda svůj souhlas v námi navrženém rozsahu poskytne nebo neposkytne. Poskytnutí souhlasu je zcela dobrovolné a již poskytnutý souhlas lze odvolat. Rozsahem poskytnutého souhlasu jsme vázáni a plně ho respektujeme.

 

Správce osobních údajů a subjekt údajů

Správcem osobních údajů je Ing. Pavel Ploch se sídlem Modletice 131, IČO 86662643 (dále jen správce). Subjekt údajů může správce kontaktovat kdykoliv na emailové adrese: plochor1@gmail.com

Subjektem údajů je fyzická osoba, která správci poskytla svoje osobní údaje

 

Rozsah zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje v rozsahu, v jakém jsou mu poskytnuty subjekty údajů. Jedná se o: jméno, příjmení, pohlaví, telefonní číslo nebo e-mail.

 

Účel zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje subjektů za účelem poskytování služeb (osobní konzultace) a za účelem vedení karty klienta. Dále za účelem fakturace. V určitých případech dle zájmu subjektu údajů je možné zasílat informace o akcích správce.

 

Doba zpracování

Vaše osobní údaje budou bezpečně uloženy, shromažďovány, zpracovávány a archivovány z důvodu nutnosti evidovat klienty pro případ další návštěvy a možné návaznosti konzultací. Doba zpracování je neomezená.

 

Práva subjektů údajů ve vztahu k osobním údajům

Ve vztahu k osobním údajům má subjekt údajů zejména následující práva:

a) právo svůj souhlas kdykoli odvolat (byl-li udělen);

b) právo osobní údaje opravit či doplnit;

c) právo požadovat omezení zpracování;

d) právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;

e) právo požadovat přenesení údajů;

f) právo na přístup k osobním údajům;

g) právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;

h) právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech; a

i) další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679.

 

Povinnost poskytnout osobní údaje

Osobní údaje poskytuje subjekt údajů zcela dobrovolně. Subjekt údajů nemá žádnou povinnost je poskytnout. V případě, že subjekt údajů své osobní údaje správci neposkytne, nehrozí mu žádná sankce. Nicméně pokud subjekt údajů nezbytné osobní údaje správci neposkytne, nebude možné uzavřít mezi správcem a subjektem údajů smlouvu ohledně produktů/služeb nabízených správcem, neboť by nebyl schopen smlouvu splnit (např. bez údajů o době/místu narození není správce schopen vypracovat horoskop apod.). Je však zcela na uvážení subjektu údajů, zda do smluvního vztahu se správcem vstoupí, či nikoliv.

 

Zabezpečení osobních údajů

Veškeré osobní údaje jsou zabezpečeny bezpečnostními postupy a technologiemi. Správce zaručuje, že pravidelně kontroluje, zda systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven útoku, a používá taková bezpečností opatření, která je možné po správci rozumně vyžadovat,  aby nedošlo k neoprávněnému přístupu k poskytnutým osobním údajům, a která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována.

 

Zpracovatelé a příjemci:

Osobní údaje nejsou poskytovány žádné další straně. Ochrana osobních údajů je správcem  technicky a organizačně zabezpečena v souladu s nařízením EU o ochraně osobních údajů.